Privacystatement 2018

Privacystatement 2018

PRIVACYSTATEMENT Praktijk voor Psychotherapie Hanneke Braam

Hanneke Braam, gevestigd te Schipborg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01140369, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Hanneke Braam met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Hanneke Braam persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Hanneke Braam;
c. bezoekers van https://www.hannekebraam.nl;

2. Verwerking van persoonsgegevens
Hanneke Braam verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of
b. digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
c. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking
Hanneke Braam verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond
Hanneke Braam verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst,waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Hanneke Braam kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Hanneke Braam persoonsgegevens verwerken. Hanneke Braam sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Hanneke Braam deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Hanneke Braam deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Bewaren van gegevens
Hanneke Braam bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hanneke Braam hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

8. Wijzigingen privacystatement
Hanneke Braam kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Hanneke Braam gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

9. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Hanneke Braam te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Hanneke Braam door een e-mailbericht te sturen naar hannekebraam@planet.nl .

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Hanneke Braam persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Hanneke Braam door een e-mailbericht te sturen naar hannekebraam@planet.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).